Algemene voorwaarden

farwol 

Uitvaartbegeleiding zoals het moet zijn

Artikel 1: definities

1.1 algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hier bedoeld.
1.2 uitvaartbegeleider: Sietske Jaspers-Dijkstra, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot uitvaartondersteuning overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te leveren.
1.3 opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk opdracht geeft of heeft gegeven voor ondersteuning bij en/of het verzorgen van een uitvaart.
1.4 toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartbegeleider ten behoeve van het ondersteunen en/of verzorgen van een uitvaart te leveren zaken en/of diensten.
1.5 uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of de (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.
1.6 overledenenzorg: de gehele of gedeeltelijke (laatste) verzorging van de overledene, uitgevoerd door de uitvaartbegeleider of derde partij.
1.7 overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging van een uitvaart.

Artikel 2: algemene bepalingen

2.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes en overeenkomsten waarbij de uitvaartbegeleider  zaken en/of diensten, al of niet door derde toeleveranciers geleverd en/of uitgevoerd, van welke aard ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, en zullen opdrachtgever en uitvaartbegeleider in overleg treden.

Artikel 3: overeenkomst

3.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes en overeenkomsten waarbij de uitvaartbegeleider zaken en/of diensten, al of niet door derde toeleveranciers geleverd en/of uitgevoerd, van welke aard ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.2 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door de opdrachtgever en de uitvaartbegeleider van het aannameformulier en/of de, voor zover mogelijk, uitgewerkte kostenraming c.q. begroting is daarvoor voldoende.
3.3 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen, dat op een andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst, tot stand is gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

Artikel 4: dienstverlening

4.1 De uitvaartbegeleider zal de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen conform de met opdrachtgever overeengekomen afspraken en procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij worden, behoudens wettelijke voorschriften anders verlangen, de wensen van de opdrachtgever zo veel mogelijk gerespecteerd.
4.2 Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de uitvaartbegeleider het recht toeleveranciers in te schakelen.
4.3 Opdrachtgever zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, waarvan de uitvaartbegeleider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, aanleveren.
4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de uitvaartbegeleider staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de uitvaartbegeleider in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.5 De aldus aangeleverde informatie wordt overeenkomstig gebruikt voor de overeengekomen door de uitvaartbegeleider te verzorgen activiteiten, waaronder het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het verzorgen van rouwbrieven, advertenties en/of andere publicaties. Bij kennisneming door opdrachtgever van onjuiste vermelding, dient deze de uitvaartbegeleider daaromtrent onverwijld te verwittigen.
4.6 Indien sprake is van onjuiste vermelding van gegevens zal de uitvaartbegeleider bevorderen dat een benodigde wijziging plaatsvindt.
4.7 De uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
4.8 De uitvaartbegeleider is slechts voor de kosten van rectificatie aansprakelijk indien en voor zover de vermelde gegevens afwijken van de door de opdrachtgever schriftelijk verschafte gegevens en de noodzaak tot rectificatie aan haar is toe te rekenen.
4.9 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en uitvaartbegeleider. Bedoelde dagen en tijdstippen worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van beheerders van de benodigde faciliteiten waaronder religieuze gebouwen en begraafplaatsen c.q. crematoria.

Artikel 5: wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering aanpassing van de te verrichten werkzaamheden vergt, zal de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden, voor zover mogelijk, worden aangepast.
5.2 Een dergelijke aanpassing kan tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart worden verzocht.
5.3 Indien de bedoelde aanpassing financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de uitvaartbegeleider de opdrachtgever hierover informeren.
5.4 De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaardde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.

Artikel 6: prijzen en betaling

6.1 Prijzen zijn al dan niet inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever facturen binnen 15 dagen na factuurdatum betalen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties worden door de opdrachtgever binnen 14 dagen bij de uitvaartbegeleider schriftelijk en onderbouwd ingediend, doch schorten de betalingsverplichting niet op.
6.3 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 7: ter beschikking gestelde zaken

In het geval ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartbegeleider aan opdrachtgever zaken ter beschikking zijn gesteld, draagt opdrachtgever er mede zorg voor, dat deze zaken binnen maximaal 4 dagen na de uitvaart weer ter beschikking van de uitvaartbegeleider zijn. Indien door toedoen en/of nalatigheid van de opdrachtgever schade aan deze zaken wordt veroorzaakt is hij verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8: garantie en aanpsrakelijkheid

8.1 De uitvaartbegeleider staat in voor een juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht en/of de eisen van goed vakmanschap.
8.2 De uitvaartbegeleider aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt.
8.3 De totale aansprakelijkheid van de uitvaartbegeleider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. De maximale aansprakelijkheid bedraagt tweemaal het declaratiebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van Euro 5.000.
8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
A: de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de uitvaartbegeleider aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst heeft gevraagd;
B: redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
C: redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
8.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de uitvaartbegeleider of haar ondergeschikten. De maximale aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur aan de uitvaartbegeleider te verstrekken uitkering per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.               
8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de uitvaartbegeleider meldt.
8.7 De uitvaartbegeleider is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

Artikel 9: overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en Jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de uitvaartbegeleider, ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitvaartbegeleider geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan de uitvaartbegeleider niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 10: geschillen

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van de uitvaartbegeleider is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de uitvaartbegeleider het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen de uitvaartbegeleider en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

Bel Farwol
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?