cookies & Privacy 

farwol

Betrokken, persoonlijk en voor elk budget

Cookies en privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel.
Ik raad u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring

Farwol Uitvaartbegeleiding is een onderneming, vertegenwoordigd door Sietske Jaspers-Dijkstra, die zorg draagt voor het organiseren en begeleiden van uitvaarten, middels het aanreiken van informatie, advies en dienstverlening op maat.

Voor het kunnen uitvoeren van deze dienstverlening verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacy verklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik uw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteer om uw persoonsgegevens, op uw uitdrukkelijke verzoek, ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 Farwol Uitvaartbegeleiding is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Afhankelijk van de diensten, kan ik de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
 • Polisnummer uitvaartverzekering
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief via correspondentie en/of telefoon aan mij verstrekt

Persoonsgegevens hebben, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alleen betrekking op natuurlijke personen: gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen gebruikt worden zonder toestemming zolang de privacy van de levende personen niet in het geding is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • voor het kunnen uitvoeren van mijn dienstverlening;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens verzamel ik op basis van de volgende drie grondslagen

 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • toestemming van de betrokken persoon;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@farwol.nl.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de persoonsgegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht.

Back-ups worden systematisch verwijderd. De dagelijkse back-up wordt na 30 dagen verwijderd. De maandelijkse back-up wordt na 12 maanden verwijderd.

Verstrekking aan derden

Ik verstrek uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer ik uw gegevens aan derden verstrek, zorg ik er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Farwol Uitvaartbegeleiding blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Farwol Uitvaartbegeleiding zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Gebruik social media kanalen

Wanneer u met Farwol Uitvaartbegeleiding communiceert via Social Mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Instagram, kan het zijn dat Farwol Uitvaartbegeleiding persoonlijke informatie over u ontvangt. Farwol Uitvaartbegeleiding gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Farwol Uitvaartbegeleiding, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door.

Foto’s en/of algemene informatie ten behoeve van Social Media, desgewenst geanonimiseerd, worden altijd met uitdrukkelijke toestemming van u geplaatst en worden na verloop van tijd automatisch verwijderd, of direct, op uw uitdrukkelijke verzoek.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Farwol Uitvaartbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@farwol.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Farwol Uitvaartbegeleiding kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Farwol Uitvaartbegeleiding
T.a.v. Sietske Jaspers-Dijkstra
It Ferset 17
8754 LB Makkum
Tel. | 06 510 956 20
E | info@farwol.nl
W | www.farwol.nl
KvK 81053169

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 april 2021.

Bel Farwol
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?